YURTKUR, yükseköğrenim gören TC vatandaşı öğrencilerine öğrenim ve katkı (harç) kredisi vermektedir. Bununla ilgili bilmeniz gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

Öğrenim Kredisi

Öğrenim Kredisi, yükseköğrenim öğrencilerine devam ettikleri öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Katkı (Harç) Kredisi

Yükseköğretim kurumları, öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ile beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tesbit edilen miktarlarda katkı payı (harç) almaktadır.
Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden 1996-1997 öğretim yılından bu yana üniversitelere yeni kayıt yaptıracak olanlardan katkı kredisi almak için müracaat eden öğrenciler, kurumca verilen "Katkı Kredisine Müracaat Etmiştir" belgesi ile öğretim kurumlarına kayıt esnasında, katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.
Katkı (harç) kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip yükseköğretim kurumlarına ödenen paradır.

Öğrenim Kredisinden Yararlanabilecek Olanlar

Yükseköğretim kurumlarından herhangi birinde öğrenim gören (ikinci öğretim ve özel yüksek öğretim kurumları dahil) önlisans, lisans, yükseklisans (master, doktora), açık öğretim öğrencileri.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak Olanlar

Burslu öğrenciler, yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık alanlarla, sürekli bir iş de ücret karşılığı çalışan öğrenciler, bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler (yükseklisans öğrencileri hariç), ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler (intibak programı süresince), kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda, bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler, kurumdan daha önce kredi almış olan öğrenciler (yükseklisans öğrencileri hariç), anarşi ve terör olaylarına karıştıkları tespit edilen öğrenciler, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler.

Katkı (Harç) Kredisinden Yararlanabilecek Olanlar

Önlisans, lisans ve açık öğretim öğrencileri ile iki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık okulların üçüncü sınıfına intibakı yapılanlar (intibak programı süresi hariç).

Katkı (Harç) Kredisinden Yararlanamayacak Olanlar

İkinci öğretim, özel yükseköğretim öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, daha önce kurumdan katkı (harç) kredisi almış olanlar, yabancı uyruklular, bir yıldan fazla sınıfta kalmış olanlar, en az asgari ücret düzeyinde gelir karşılığı sürekli çalışanlar, ek süre okuyanlar.

Öğrenim Ve/Veya Katkı (Harç) Kredisi Talebinin Sonucunun Öğrenilmesi

Öğrenim ve/veya katkı (harç) kredisine müracaat eden öğrencilerin durumları değerlendirildikten sonra kredi almaya hak kazanan öğrencilerin isim listesi, devam ettikleri öğretim kurumlarında ilan edilecektir.
Yükseköğretim kurumlarında yapılan ilanlarda, öğrencilerin beyanlarına dayalı olarak istenilen belgeler ve yaptırılması gereken senet miktarları duyurulacaktır. Tahsis listesi öğrencilerin müracaat formundaki beyanlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu, beyanlarını belgelendirmek ve istenilen miktarda senet yaptırmak kaydıyla öğrenim ve/veya katkı kredisi almaya hak kazanacakların listesidir.

Öğrenim Ve Katkı (Harç) Kredisi Tahsisi Yapılacak Öğrencilerden İstenecek Belgeler

Tahsis yapılan öğrencilerin tamamından, başarı durumu belgesi (kurumca, kılavuz içerisinde verilen matbu belge öğretim kurumuna tanzim ve tasdik ettirilecektir), vukuatlı nüfus kayıt örneği (öğrencinin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden alacağı aile nüfus kaydını gösterir belge), taahhüt senedi (kurumca matbu olarak düzenlenen taahhüt senetleri öğretim kurumlarına gönderilecektir). Öğretim kurumlarından temin edilecek 2 nüsha taahhüt senedi, tahsis listelerinde bildirilen miktarda noterde tanzim ve tasdik ettirilecektir.
a) 18 yaşından küçük olanlar taahhüt senetlerine velileri ile birlikte imza atacaklar ve muvaffakatname düzenleyeceklerdir.
b) 18 yaşından büyük olanlar kendileri imza edeceklerdir. Öğrenciler, tahsis listesinde istenilen belgeleri tasdikli olarak temin ettirdikten sonra kılavuz içerisinde bulunan zarfa koyup YURTKUR tarafından bildirilen adrese posta ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

Müracaat Formundaki Beyana Göre İstenecek Belgeler

Yetiştirme veya Vakıf Yurdu belgesi,

şehit çocuğu belgesi,

okuyan kardeş belgesi

, maaş/ücret belgesi,

vergi levhası belgesi,

meslek belgesi,

emeklilik belgesi,

isteğe bağlı sigortalılık belgesi,

çiftçilik belgesi.

Öğrenim Ve/Veya Katkı (Harç) Kredisi Almaya Hak Kazanıldığının Öğrenilmesi

Tahsis listesinde istenilen belgelerin beyanlara uygunluğu ile taahhüt senedini incelenecek, bir eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde öğrenim ve/veya katkı kredisi ödemesi yapılacaktır. Öğrenim ve/veya katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin listeleri devam etmekte oldukları öğretim kurumlarında ilan edilecektir.
Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler listesinde, öğrencinin adı, soyadı, öğrenim kredi numarası ve hesabının bulunduğu banka şubesine bildirilmektedir.
Öğrenim kredi numarası ile ilgili banka şubesine müracaat eden öğrenciye ilk ödeme yapılacak, ayrıca bundan sonraki ödemelerde kullanılmak üzere adına düzenlenmiş Öğrenim Kredi Kartı verilecektir. Bundan sonraki ödemeler de öğrenim kredi kartı ibraz edilmek suretiyle aynı banka şubesinden yapılacaktır. Ödemeler, yılda dört kez (I. Dönem: Ocak-Şubat-Mart) (2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran) (3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül) (4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık) üçer aylık dönemler halinde peşin olarak T.C. Ziraat Bankası şubelerince yapılmaktadır.

Öğrenim Ve/Veya Katkı (Harç) Kredisinin Verilme Süresi

Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve öğrenim ve/veya katkı (harç) kredisi almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar öğrenim ve/veya katkı (harç) kredisi verilmektedir.

Öğrenim Kredisi Borcunun Tespiti

YURTKUR'dan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Ensitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir. Öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresinde kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

Katkı (Harç) Kredisi Borcunun Tespiti

YURTKUR'dan katkı (harç) kredisini alan öğrencilerin borcu, kurumca öğrenci adına Üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredilerinin verildiği yıllara ilişkin Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksleri dikkate alınmak suretiyle kurum yönetim kurulunca belirlenecek bir miktar ilave edilerek tesbit edilir.

Öğrenim Kredisinin Kesilme Sebepleri

Öğrenim kredisi, öğrencinin yükseköğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçmesi, izin alması, sağlık sorununun olması, öğrenim kurumunun kapatılması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılması cezası alması, öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması, burs alması, devamlı gelirle çalışması, kesin hükümle mahkûm olması, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde kesilir.


Katkı (Harç) Kredisinin Kesilmesi

Katkı (harç) kredisi almaktan vazgeçmesi, öğrencinin kendi isteği ile ilgili öğretim kurumunu terk etmesi veya herhangi bir nedenle öğretim kurumundan çıkarılması, öğrencinin mezun olması, katkı (harç) kredisi talebi sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi, normal öğrenim süresinin sona ermesi, öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması hallerinde katkı (harç) kredisi kesilir.

Öğrenim Kredisi Borcunun Ödenmesi

Önlisans, lisans öğrencileri veya ara vererek master, doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden, master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı süresinin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının narmal öğretim süresine göre hesap edilir. Kredi almaktan vazgeçen öğrencilerden borçlarını, yukarıda belirtilen hükümlere göre öderler.
a) Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi: Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder. Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.
b) Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi : Hakikate aykırı beyanda bulunma, burs alma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkûm olma ve kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu, kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden aydan başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için, kredi borcunun tespiti maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.

Katkı (Harç) Kredisi Borcunun Ödenmesi

Öğrenci katkı (harç) kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden 1 yıl sonraki ocak ayından başlamak suretiyle kredi aldığı süre kadar zamanda ödemek zorundadır.

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

Öğretim kurumundan kendi isteği ile ayrılan veya çıkarılan öğrenci, kuruma olan borcunu ayrılış tarihini takip eden bir yıl sonraki ocak ayından başlamak üzere kredi aldığı yıl sayısı kadar sürede öder. Bir yıllık borç ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül, ayları içinde olmak üzere toplam üç taksitle kurumca tahsil edilir.

Öğrenim Ve Katkı (Harç) Kredisi Taksitlerinin Ödenme Zamanı

Borçlu öğrenim ve katkı (harç) kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme günü (borcun aylıklardan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontu, PTT makbuz ve çeklerinin veya kurum teşkilatına ait vezne makbuzlarının taşıdığı tarihtir. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup ödemelerde bir ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınır.

Öğrenim Kredisi Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi

Öğrenim kredisi borçlusu olup borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin ilk seferde borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamının derhal ödenmesi gerekir ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak YURTKUR'a ödenir.

Katkı (Harç) Kredisi Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi

Katkı (harç) kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamının derhal ödenmesi gerekir. Derhal ödenmesi gereken borçlar, bu tarihten başlayarak 6183 sayılı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kurum hesabına aktarılır.

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların, istedikleri takdirde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilme işlemleri tercih kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Tercih formunun arka yüzünde yurt başvuru formu da yer alacak. Yurtta barınmak isteyen adaylar, bu formu da kılavuzdaki açıklamalara uygun olarak dolduracaklar.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurmadan önce bazı genel bilgilere sahip olmak gerekir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) amacı, yükseköğrenim gören öğrencilere kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle öğrencilerin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak. Bu kuruma başvurmadan önce aşağıdaki genel bilgileri edinmekte fayda var.

Yurt Hizmetleri

YURTKUR'un yükseköğrenim gençliğine verdiği hizmetlerden biri de barındırma hizmetidir.

Yurtlarda Barınma
Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup ailesi, yurdun bulunduğu şehir veya büyükşehir belediyesi sınırları dışında oturan (şehiriçi, nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç), taksirli-kasten olmayan- suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri
ve diğer Türk toplulukları öğrencileri, ülkemiz ile kültür antlaşması bulunan ülke öğrencileri,
kurum ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamış öğrenciler,
sağlık yönünden toplu yerlerde yaşamaya engel olacak sorunları bulunmayan öğrenciler,
yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartlarla birlikte, ikametgâh belgesine sahip olanlar yurtlarda barındırılmaktadırlar.

Yurtlarda Barınma Süresi

Öğrenciler, devam ettikleri öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar
ara sınıflarda yurda girenler ise geri kalan öğretim yılı kadar, normal öğretim süresi öğrenimini bitiremeyen (artık yıl) öğrencilerden, ihtiyaç sahibi ve yurttaki iyi hali tespit edilenler en fazla bir öğretim yılı, şehiriçi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ, felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler, öğrenimlerini bitirinceye kadar barındırılmaktadırlar


1. YÜKSEKÖĞRETİM
Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim yapılmaktadır.

ÖNLİSANS:
Ortaöğretime dayalı dört yarı yılı kapsayan ve ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan yani lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdir.

LİSANS:
Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan (ekstern) eğitim verilmektedir. Bu eğitim türleri aşağıda tanımlanmıştır.


Örgün Eğitim: Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür.

Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçlarıyla yapılan bir eğitim türüdür.
İkinci Öğretim: Bazı yükseköğretim kurumlarında normal-örgün, önlisans ve lisans programlarının bir kısmının eşdeğeri programlar açılmakta ve bu programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde, hafta sonunda) yürütülmektedir. İkinci öğretim adı verilen bu programları kabul edilen öğrenciler, normal öğretim öğrencilerinden daha yüksek öğrenim harcı öderler. İkinci öğretim öğrencileri normal programlara yatay geçiş yapamazlar.

LİSANSÜSTÜ:

Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi kapsar.
Yüksek Lisans (bilim uzmanlığı, master, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık): Bir lisans öğretimine dayalı en az iki yarı yıl süren 12 kredilik eğitim-öğretim ve alanla ilgili araştırmanın sonuçlarını ortaya koyacak bir tez gerektiren yükseköğretimdir.

Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orjinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Tıpta uzmanlık:Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orjinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Üniversite: Yükseköğretim kurumlarının temel birimi olan üniversite, kendisine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ve enstitülerle bunların alt bölümlerinden oluşmaktadır.

Fakülte: Bu üniversiteye bağlı olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.

Yüksekokul: Belli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren, bir fakülteye veya doğrudan rektörlüğe bağlı olan bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu veya İstanbul Kültür Ünivesitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu.
Fakülte ve yüksekokullarda şu akademik birimler bulunur:

Bilim Dalı-Sanat Dalı: Bilim dalı veya sanat dalı bilimin veya sanatın belli bir alanında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü en küçük akademik birimdir.

Anabilim Dalı-Anasanat Dalı: Anabilim veya anasanat dalı en az bir çok yerde birden fazla, biribirine yakın bilim veya sanat dalını kapsayan,eğitim, öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimdir.

Bölüm: Amaç kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim ve anasanat dalları, bilim ve sanat dallarından oluşur.

Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ankara Devlet Konservatuvarı veya İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı.
Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık 4 yarı yıllık eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur.

Enstitü: Birbiriyle ilgili bilim dallarından oluşan ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, bir üniversitedeki sosyal bilimler enstitüsü, o üniversitede bulunan tüm sosyal bilim dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten bir kurumdur.

Program: Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik, pratik dersler, stajlar vb.) faaliyetidir. Programlar önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde açılabilir. ÖSYM kılavuzunda belirtilen önlisans ve lisans programlarının bir kısmı fakülte düzeyinde (tıp, hukuk, ilahiyat) bir kısmı bölüm düzeyinde (psikoloji, sosyoloji) önemli bir bölümü ise anabilim dalı düzeyinde yürütülen programlardır. Bir bölümde veya anabilim dalında birden fazla sayıda program açılabilir.

3. HAZIRLIK OKULU:

Öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde yeni kayıt olan öğrencilerin dil bilgileri, bir yeterlik sınavı ile saptanır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar. Başarısız olanlar ise İngilizce eğitimi görürler. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar esas alan eğitimine başlayabilirler. Bir kısım üniversitede öğretim dili genellikle Türkçe olup belirli bazı programlar da öğretim yabancı dildedir. Bu programlara kayıt yaptıranlar da yabancı dil hazırlık eğitimine katılmak zorundadırlar. Yine öğretim dilleri Türkçe olan bazı üniversiteler, isteyen öğrencilere bir yıl yabancı dil eğitimi vermektedirler. Zorunlu olsun olması, yabancı dil eğitim süresi zorunlu lisans eğitim süresine dahil değildir.

4. YAZ OKULU:

Üniversitelerde bazı fakülte veya bölümler yaz aylarında eğitim yapmaktadırlar. Yaz okulunun amaçları; çok sayıda öğrenci tarafından alınan derslerdeki yığılmayı azaltmak, kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek öğretim elemanlarının eğitime katılımını sağlamak, belli derslerde başarısız olan öğrencilerin eksiklerini tamamlayarak zamanında mezun olmalarına yardımcı olmaktır.

5. YATAY GEÇİŞ:

Bulundukları programda, varsa hazırlık sınıfları dışında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş öğrenciler başarılı olmak ve disiplin cezası olarak üniversite ile ilişkileri kesilmiş olmamak koşulu ile, kendi üniversitelerinde veya başka bir üniversitede, asıl programlarına yakın başka bir programa geçiş yapabilirler. Yatay geçiş koşulları ve kontenjanları yönetmelikler doğrultusunda, ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim Kurulunca, önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçişleri düzenleyen yönetmelikte verilmiştir.

6. ÇİFT ANADAL:

Programları Bazı Üniversitelerde öğrencilerin lisans öğrenimleri boyunca, aynı fakülte içinde veya başka bir fakültede, esas programlarına konu bakımından yakın olan başka bir programın lisans öğrenimini tamamlayabilmelerine, böylece 4 yıllık lisans öğrenimleri süresinde iki alandan lisans diploması alabilmelerine olanak verecek düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin: psikoloji programı ile sosyoloji programının derslerinin bir kısmı ortaktır. Psikoloji programında okumakta olan bir öğrenci sosyoloji programına özgü dersleri de almak suretiyle, dört yılın sonunda, psikoloji ve sosyoloji lisans diplomaları alabilir.

7. ÖĞRETİM ELEMANLARI:

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimi sürdüren öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarıdır.
7.1. Öğretim Üyeleri: Profesör, doçent ve yardımcı doçentler öğretim üyeleri olarak anılmaktadır.
Profesör: Üst düzeyde araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde bulunan ve en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
Doçent: Özgün bilimsel çalışmalar yapmış ve doçentlik sınavını başarmış kişidir.
Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
7.2. Öğretim Görevlisi: Belli bir alanda çalışmaları ile tanınmış ve üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilen elemandır.
7.3. Okutman: Eğitim-öğretim süresince tüm öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen derslerden birini (örneğin inkılap tarihi) okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
7.4. Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında belli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılardır.
7.5. İdari Görevler: Yükseköğretim kurumlarında en üst düzeyde yönetim görevi yapan kişiler; üniversitelerde rektör, fakültelerde dekan, yüksekokul, konservatuvar, enstitülerde müdür, bölümlerde bölüm başkanı unvanlarıyla anılırlar. Rektör ve dekanların profesör unvanına sahip olmaları zorunludur. Bölüm başkanlığını ise profesör, profesör bulunmadığı hallerde diğer öğretim üyelerinden biri yürütür.

10 soruda ek yerleştirme

Üniversitelerde boş kalan 85 bin kişilik kontenjan için başvurular devam ediyor. 15 Ekim'e kadar adaylar başvuru yapabiliyor. Ek yerleştirmede merak edilen 10 soru ve cevabı şöyle:

1. Kimler ek yerleştirmeden yararlanabilir?

ÖSS sonrası herhangi bir bölüme yerleştirilmemiş adaylar yararlanabilir. Adayların ek yerleştirmeye başvurmaları için 4 yıllık bölümler için 120, 2 yıllık bölümler için (sınavsız geçişten yararlananlar hariç) 105 puan almış olmaları gerekmekte.

2. İstediğim her bölüme ek yerleştirme başvurusunda bulunabilir miyim?

Hayır. 4 yıllık bir lisans programını tercih etmek için o bölümün en son taban puanından yüksek veya ona eşit Y.ÖSS puanı almış olmak gerekmektedir.

3. Bir bölüme yerleştirildim; fakat kayıt yaptırmadım, bu durumda ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim?

Adaylar kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirmeden yararlanamazlar.

4. Açıköğretimi kazandım, ek yerleştirmeye başvurabilir miyim?

Açıköğretim fakültesinin kontenjan sınırı bulunmayan bölümlerini kazanan adaylar isterlerse ek kontenjanlardan faydalanabilirler.

5. Ek yerleştirme ile bir bölüme girenler derslere bir sonraki dönemde mi başlayacak?

Hayır. Ek yerleştirmeyle bir bölüme girenler 4-8 Kasım tarihlerinde kayıt yaptıracaklar ve hemen derslere başlayacaklar.

6. Sınavsız geçişle ilgili yerleştirme neye göre yapılacak?

Bölümler, ilk önce teknik liseler ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan adayların mezun olduğu sene, mezun olduğu okulun türü, METEB ve MOÖP puanına göre yerleştirme yapılacak. Bu yerleştirme işleminden sonra bölümler hâlâ dolmamış ise normal lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih yapmış olanlar programın öğrenci aldığı puan türündeki Y-ÖSS puanlarına göre bölümlere yerleştirilecektir.

7. Genel lise çıkışlı bir öğrenciyim, iki yıllık meslek yüksekokullarına ek yerleştirme döneminde müracaat edebilir miyim?

Genel lise çıkışlı adaylar ilk yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programını kazanamamışlarsa ek kontenjanlardan yararlanabilirler.

8. Ek yerleştirme ile bir bölüme yerleştirilenlerin puanlarında 2003 ÖSS'de kesinti olacak mı?

Evet. Bir sonraki yıl üniversite sınavına girdiklerinde AÖBP puanlarının çarpılacağı katsayı yarı yarıya düşürülür.

9. Ek yerleştirme ile öğrenci alacak bölümlerin puanlarında yükselme olur mu?

Yükselme olacaktır. Çünkü; bu bölümlere başvuru için temel şart bölümün taban puanından yüksek veya bu puana eşit puan almış olmak. Dolayısıyla bu bölümlere başvuran herkes bölümün puanından yüksek puanda olacaktır. Bu durumda puanların yükselmesi kaçınılmazdır.

10. İki yıllık meslek yüksekokulu kazandım; ek kontenjanlardan faydalanarak 4 yıllık yükseköğretim programlarına girebilir miyim?

İster sınavsız geçiş uygulamasından ister ÖSS puanına göre iki yıllık meslek yüksekokulu kazanan adaylar ek kontenjanlara başvuramazlar.

ÖSYM binaları Bilkent'te, YÖK binaları yanındadır.

ÖSYM'ye, Ankara kent merkezinden İnönü Bulvarı, Eskişehir Yolu ve ODTÜ'nün batısından Bilkent'e giden bulvar izlenerek gidilebilir.

ÖSYM'ye, aşağıda sözü edilen Ankara Bürosu önünden belli saatlerde hareket eden YÖK-ÖSYM Servis araçlarıyla ulaşılabilir. Bu amaçla, Bilkent'e giden Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve özel minibüslerden de yararlanılabilir.

Adres ÖSYM 06538 ANKARA
Telefon (312) 298 80 00 (45 Hat)
Fax (312) 266 46 74
E-mail: mailto:osym@osym.gov.tr
ÖSYM Ankara Bürosu
Karyağdı Sokak No: 28
Aşağıayrancı-ANKARA