GENETİK TEST SORULARI

1.Bir populasyonda olmayan bir özellik aniden ortaya çıkmışsa bunun nedeni nedir?

a)Mutasyon
b)Doğal seleksiyon
c) Adaptasyon
d) Varyasyon
e) Modifikasyon2.A=0,70 a=0,30şeklinde frekanslara sahip genleri taşıyan bireylerden çekinik geni taşıyan bireylerin oranı nedir?


a) 0,49
b) 0,09
c) 0,42
d) 0,51
e) 13.Kalıtsal bir hastalığın sadece erkeklerde görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Toplumun yarısı hastalık geni taşır
b) Hastalık Y kromozomu ile taşınır
c) Hastalık X kromozomu ile taşınır
d) Hastalık vücut kromozomları ile taşınır
e) Kadınlar hastalık için taşıyıcıdır4.Kıvırcık saçlı bir kadınla, düz saçlı erkekten meydana çocuklarda hem kıvırcık hem de düz saçlı bireyler bulunuyorsa; ana-baba bireyler için saç şekli karakteri bakımından ne söylenebilir?


a) Ana düz saç genini de taşır

b) Baba dihibrittir

c) Ana homozigottur

d) Ana arıdöldür

e) Baba kıvırcık saç geni de taşır


 

5.Beyaz bir horozla siyah bir tavuğun çaprazlanması sonucu meydana gelen civcivlerin hepsi mavi renkli oluyorsa, bu olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Mutasyon

b) Çok alellik

c) Eksik baskınlık

d) Ayrılmama

e) Kalıtsal hastalık


 

6.Bir insan B ve AB grubuna başarılı bir şekilde kan verebiliyor, fakat A grubuna veremiyorsa, bu insanın kanının B grubundan olma olasılığı yüzde kaçtır?


a) 0

b) 25

c) 50

d) 75

e) 100


 

7.Soğan bitkisinin zigotunda 16 kromozom vardır. Bu zigottan meydana gelen soğan bitkisinin yaprak hücrelerinde kaç kromozom bulunur?


a) 4

b) 8

c) 16

d) 32

e) 64


 

8.Himalaya tavşanlarında sıcaklığın etkisiyle meydana gelen kürk rengindeki değişiklikler neyle açıklanır*


a) Varyasyon

b) Krosing-over

c) Konjigasyon

d) Modifikasyon

e) Nokta mutasyonu


 

9.Bir toplumda bir hastalığı kontrol eden genin frekansı dölden döle değişiyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


a) Hastalığın kalıtsal bir hastalık olması

b) Hastalığı kontrol eden genin frekansının az olması

c) Hastalığı kontrol eden genin çekinik olması

d) Hastalığın öldürücü bir hastalık olması

e) Hastalığı kontrol eden genin X kromozomu ile taşınması

 

10.Bağımsız iki genle kontrol edilen iki değişik karakterin her ikisi için de heterozigot olan bir kobay kendisiyle aynı genotipte olan bir dişi kobayla çaprazlanırsa meydana gelecek dölde fenotiplerin hangi oranda olması beklenir?


a) 1:1

b) 1:2:1

c) 9:3:3:1

d) 3:1

e) ¼: 2/4: ¼

 


 

11.Bir toplumda hemofili genini taşıyan taşıyıcı dişilerin oranı ½ ve erkeklerin hepsi sağlam ise bunların çocuklarında taşıyıcı dişilerin oranı kaç olur?


a) 1/16

b) 1/8

c) 1/6

d) ¼

e) ½

 


 

12. SS >> = Yanda görüldüğü gibi üç çift kromozom taşıyan bir A hücresi bölünerek iki yavru hücre oluşturuyor. Bu bölünme normal bir mayozun birinci evresi ise oluşan yavru hücrelerin her ikisi de hangi kromozomları taşıyacaktır?

a) =S

b) >>-

c) SS>

d) =>

e) S>-


 

13.Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir hastalık değildir?

a) Fenilketonüri

b) Şeker hastalığı

c) Ülser

d) Pepsin eksikliği

e) Kretenizm


 

14. Bir ailedeki kız çocuklarının % 50’si renk körü ise, ana ve babanın eşey kromozomları bakımından durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? (? = renk körlüğü geni taşıyan X kromozomu)

a) XX ?Y

b) ? ? XY

c) ?X ?Y

d) X ? XY

e) ? ? ?Y

 


 

15. AaBb genotipindeki organizmalar arasındaki çaprazlamalardan 1021 AABB, 1990 AaBb, 990 aabb genotipinde oğul birey elde ediliyor. Bu sonuç aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a) Eşeye bağlı kalıtım

b) Krosing-over

c) Ayrılmama

d) Bağlı genler

e) Bağımsız genler

 


 

16. Kırmızı gözlü ve bu karakter bakımından heterozigot olan dişi bir Drosophila, beyaz gözlü erkek bir drosophila ile çaprazlandığında F1 dölünde göz rengi bakımından kaç çeşit fenotip beklenir? (kırmızı göz rengi karakteri beyaz göz rengi karakterine dminanttır.)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

 


 

17. Albino karakter için heterozigot olan bezelye bitkilerinin kendi kendini döllemesinden ¼ oranında albino bitkilerin elde edilmesi beklenir. Deney sırasında aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa beklenene en yakın bir oran elde edilir?

a) Çevre koşullarını devamlı değiştirmek

b) Çok sayıda çaprazlama yapmak

c) Deneyi karanlıkta yapmak

d) İri tohumlar kullanmak

e) Tohumları önce ışıkta sonra karanlıkta bırakmak

 


 

18. Bir populasyondaki erkek ve dişiler 0,9 oranında K geni taşıyan gametler meydana getiriyorsa F1 dölünde kk genotipindeki bireylerin KK genotipindeki bireylere oranı (kk/KK) ne olabilir?

a) 0,01/0,18

b) 0,01/0,81

c) 0,01/0,90

d) 0,18/0,81

e) 0,18/0,90

 


 

19. Hardey-Weinberg eşitliğine göre bir populasyondaki çekinik gen taşıyan bireylerin sayısı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanabilir?

a) 1-2pq

b) 1-2p2

c) 1-(p2+q2)

d) 1-q2

e) 1+(p2+q2)